วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำและการเลี้ยงหมูหลุม

การให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำและการเลี้ยงหมูหลุม
เมื่อวันที่  26  เมษายน  2555
กลุ่มเกษตรกร  สปก.บ้านสบเลิม  ม.3  ต.บ้านเป้า  อ.แม่แตง

โครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมัน-ตอน สุนัขและแมว

โครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมัน-ตอน  สุนัขและแมว
ณ  เทศบาลตำบลอินทขิล
เมื่อวันที่  19  เมษายน  2555
ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มโซนและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่


อบรมเกษตรกรโครงการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน

อบรมเกษตรกรโครงการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
ภายใต้โครงการสร้างพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย
ประจำปีงบประมาณ  2555
เมื่อวันที่  2 - 7  เมษายน  2555
ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  บ้านนายสอาด  ดอนแก้ว 


อบรมเกษตรกร จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 10 ราย  รวม  20  ราย

1.  ฝึกอบรมสาธิตการทำอาหารสัตว์จากกล้วยสุก  (อาหารข้นและอาหารหยาบ)

2.  การทำน้ำหมักชีวภาพจากพืชสมุนไพร

 3.  การทำวัคซีนในสัตว์ปีก

กิจกรรมเจาะเลือดสุกรเพื่อหาภูมิคุ้มกันโรคหลังการทำวัคซีน FMD

กิจกรรมเจาะเลือดสุกรเพื่อหาภูมิคุ้มกันโรคหลังการทำวัคซีน  FMD
เมื่อวันที่  24  เมษายน  2555
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจำนวน  2  ฟาร์ม  80  ตัวอย่าง


วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประชุมผู้ประกอบการช้างและตรวจปางช้าง 2

ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเอกสารและหลักฐาน (สพ.1,  สพ.5)  จัดตั้งคณะกรรมการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบของกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอแม่แตงและผู้ประกอบการปางช้าง
เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2555ตรวจปางช้างระหว่างวันที่  21 - 30  มีนาคม  2555
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabie Zero) ประจำปี 2555

ร่วมงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  (Rabie  Zero)  ประจำปี  2555
เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2555
ณ  ลานน้ำพุ  เซ็นทรัลแอร์พอร์ตฝึกทักษะการฉีดวัคซีนโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

จัดฝึกอบรมทักษะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว  โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ให้กับอปท.  ดำเนินการ  4  อปท. จำนวน  5,033  โด๊ส
เมื่อวันที่  9  - 15  มีนาคม  2555