วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกรโครงการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน

อบรมเกษตรกรโครงการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
ภายใต้โครงการสร้างพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย
ประจำปีงบประมาณ  2555
เมื่อวันที่  2 - 7  เมษายน  2555
ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  บ้านนายสอาด  ดอนแก้ว 


อบรมเกษตรกร จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 10 ราย  รวม  20  ราย

1.  ฝึกอบรมสาธิตการทำอาหารสัตว์จากกล้วยสุก  (อาหารข้นและอาหารหยาบ)

2.  การทำน้ำหมักชีวภาพจากพืชสมุนไพร

 3.  การทำวัคซีนในสัตว์ปีก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น