วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำและการเลี้ยงหมูหลุม

การให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำและการเลี้ยงหมูหลุม
เมื่อวันที่  26  เมษายน  2555
กลุ่มเกษตรกร  สปก.บ้านสบเลิม  ม.3  ต.บ้านเป้า  อ.แม่แตง

โครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมัน-ตอน สุนัขและแมว

โครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมัน-ตอน  สุนัขและแมว
ณ  เทศบาลตำบลอินทขิล
เมื่อวันที่  19  เมษายน  2555
ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มโซนและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่


อบรมเกษตรกรโครงการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน

อบรมเกษตรกรโครงการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
ภายใต้โครงการสร้างพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย
ประจำปีงบประมาณ  2555
เมื่อวันที่  2 - 7  เมษายน  2555
ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  บ้านนายสอาด  ดอนแก้ว 


อบรมเกษตรกร จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 10 ราย  รวม  20  ราย

1.  ฝึกอบรมสาธิตการทำอาหารสัตว์จากกล้วยสุก  (อาหารข้นและอาหารหยาบ)

2.  การทำน้ำหมักชีวภาพจากพืชสมุนไพร

 3.  การทำวัคซีนในสัตว์ปีก

กิจกรรมเจาะเลือดสุกรเพื่อหาภูมิคุ้มกันโรคหลังการทำวัคซีน FMD

กิจกรรมเจาะเลือดสุกรเพื่อหาภูมิคุ้มกันโรคหลังการทำวัคซีน  FMD
เมื่อวันที่  24  เมษายน  2555
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจำนวน  2  ฟาร์ม  80  ตัวอย่าง