วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ตรวจโรคโคนม 2555


ปศุสัตว์อำเภอแม่แตง   และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แตง  ปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาโรคบรูเซลโลซีส  โรคทูเบอร์คูโลซีส  และโรคพาราทูเบอร์คูโลซีส  ในโคนมพื้นที่บ้านทรายมูล  หมู่ที่  5  ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2555

ประชุมผู้ประกอบการปางช้าง

ปศุสัตว์อำเภอแม่แตงร่วมกับนายอำเภอแม่แตงประชุมผู้ประกอบการปางช้างในพื้นที่อำเภอแม่แตง
เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2555  ณ  หอประชุมอำเภอแม่แตง


เจาะเลือดไก่พื้นเมือง

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอแม่แตงปฏิบัติงานเจาะเลือดไก่พื้นเมือง
เพื่อตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลหลังการทำวัคซีน
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555