วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประชุมผู้ประกอบการช้างและตรวจปางช้าง 2

ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเอกสารและหลักฐาน (สพ.1,  สพ.5)  จัดตั้งคณะกรรมการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบของกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอแม่แตงและผู้ประกอบการปางช้าง
เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2555ตรวจปางช้างระหว่างวันที่  21 - 30  มีนาคม  2555
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabie Zero) ประจำปี 2555

ร่วมงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  (Rabie  Zero)  ประจำปี  2555
เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2555
ณ  ลานน้ำพุ  เซ็นทรัลแอร์พอร์ตฝึกทักษะการฉีดวัคซีนโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

จัดฝึกอบรมทักษะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว  โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ให้กับอปท.  ดำเนินการ  4  อปท. จำนวน  5,033  โด๊ส
เมื่อวันที่  9  - 15  มีนาคม  2555


โครงการสร้างพื้นที่แลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอแม่แตง

จัดประชุม  อปท.  ชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอแม่แตง  จำนวน  4  อปท.
1.  เทศบาลตำบลอินทขิล
2.  อบต.แม่แตง
3.  อบต.บ้านเป้า
4.  อบต.แม่หอพระ
เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2555


สำรวจข้อมูลปางช้างในพื้นที่อำเภอแม่แตง


สำรวจข้อมูลปางช้างในพื้นที่อำเภอแม่แตง  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แตง  และเจ้าหน้าที่อำเภอแม่แตง  จำนวน   16  ปาง   ช้าง  จำนวน  288  เชือก  เพื่อป้องกันการสวมตั๋วรูปพรรณช้างและหามาตรการร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าช้างป่า
เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2555  และวันที่  23  กุมภาพันธ์  2555